PROFESORI

Dr Ljubomir Maširević, docent

Ljubomir Maširević rođen je u Zrenjaninu 1979. godine gde je završio osnovnu i srednju školu. Filozofski fakultet u Beogradu upisuje 1999, a diplomira kao student generacije 2004. na temu Kastelsovo shvatanje globalizacije. Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu magistrira 2007. sa temom Film i nasilje. Doktorsku tezu Postmoderna društvena teorija na primeru savremenog filma prijavljuje na Filozofskom fakultetu u Beogradu i zbog izuzetnog uspeha u studiranju Ministarstvo nauke Republike Srbije mu je po prijavljivanju doktorata dodelilo stipediju 2007. godine. Doktorsku tezu odbranio je jula 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu na katedri za sociologiju, a 22. novembra 2010. promovisan je u doktora nauka na Rektoratu Beogradskog univerziteta.

Predmeti na kojima predaje:

Sociologija kulture, Sociologija medija i Sociološke teorije medija

Reference

Knjige

Knjiga Film i nasilje, 2008., Gradska narodna biblioteka Zarko Zrenjanin, Zrenjanin ISBN 978-86-7284-108-4
U pripremi za 2011. knjiga Postmoderna teorija i film na primeru kinematografije Kventina Tarantina

Radovi

Moralna panika i film, časopis Sociologija, Beograd, Vol. XLIX, N3, 2007. strane 249 – 262
Kultura intertekstualnosti, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, Beograd, ISSN 1450-5681 2007. strane 421 – 431
Mediji i društvena teorija, Zborniku radova Fakulteta dramskih umetnosti, Beograd, ISSN 1450-5681 2005. strane 301 – 310
Počeci postmodernog filma i idealizacija prošlosti u postmodernoj američkoj kinematografiji sedamdesetih godina XX veka, Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, Beograd, ISSN 1450 – 5681 2009. strane 111 - 121
Mediji i postmoderna stvarnost, Sociologija, Beograd, Vol. LII N 2, ISSN 0038-0318, 2010, strane 127 -140